Partnerzy

 

 

 

 


Krajowa Agencja Informacyjna "INFO".

zajmuje się :

 • Zarządzeniem projektami
 • Doradztwem z zakresu Funduszy Europejskich
 • Strategią i analizą
 • Przetargami tj.:

http://www.kai-info.pl/


Stowarzyszenie "Przyjazne Spychowo"

powstało wiosną 2003 r., zrzesza 60 członków.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • tworzenie wizerunku Spychowa jako miejscowości bezpiecznej,
 • wspieranie rozwoju turystyki w Spychowie,
 • działania integrujące lokalna społeczność.

Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez m.in.:

 • Społeczne patrolowanie miejscowości - w porozumieniu z lokalna Policja członkowie Stowarzyszenia własnymi samochodami (bez zwrotu kosztów paliwa) każdej nocy patrolują okolice Spychowa, dzięki m.in. tym działaniom Gmina Świętajno zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Bezpieczna Gmina".
 • Organizację imprez kulturalnych i rozrywkowych służących integracji lokalnej społeczności.
 • Stowarzyszenie zainicjowało budowę amfiteatru nad jeziorem Spychowo. Przy znacznej pomocy Nadleśnictwa w Spychowie, wybudowaliśmy scenę, na której w sierpniu mieszkańcy Spychowa jak również turyści mogli oglądać imprezę kulturalna-rozrywkowa pod nazwa "Powrót Juranda do Spychowa". Uważamy, że są to pozytywne przykłady spontanicznego zaangażowania się członków Stowarzyszenia służące integracji lokalnej społeczności.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, dochodami Stowarzyszenia sa składki członkowskie oraz ewentualne darowizny od osób fizycznych i prawnych.

Stowarzyszenie organizuje następujące imprezy:

 • Impreza kulturalno-rozrywkowa w długi weekend maja,
 • Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda w czerwcu,
 • "Powrót Juranda do Spychowa" w lipcu,
 • "Pożegnanie lata" na przełomie sierpnia/września.

 Mamy nadzieję, że planowane imprezy zyskają Państwa uznanie, jednakże ich organizacja zależy nie tylko od aktywności członków Stowarzyszenia, lecz także od posiadanych środków finansowych. Dlatego też wdzięczni będziemy wszystkim ofiarodawcom za wsparcie finansowe naszego Stowarzyszenia.

http://www.przyjaznespychowo.pl/


Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie

Misją stowarzyszenia jest wspomaganie działalności muzeum w zakresie gromadzenia i zabezpieczania zbiorów muzealnych, organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, których celem jest szerzenie wiedzy o spuściźnie historycznej, kulturalnej oraz tradycjach kultury ludowej, a także współczesności regionu Mazur. Zadaniem stowarzyszenia jest także najszerzej pojęta działalność na rzecz wychowania dla kultury oraz wchowania artystycznego, a także dla kształtowania postawy szacunku wobec wszelkich świadectw przeszłości (zwłaszcza w perspektywie regionalnej). W tej działaności stowarzyszenie sięga zarówno do tradycji regionalnych, jak i ogólnopolskich. Wszystko to razem ma na celu czynne wpływanie na kształtowanie poczucia własnej wartości, a także poczucia tożsamości i zakorzenienia lokalnych społeczności, zamieszkałych na Mazurach po 1945r.

Prowadzone działania
Współorganizacja z Muzeum Mazurskim cyklu wystaw prezentujacych zbiory muzeów z całego kraju, ze wzglęu na ich rodzaj, unikatowość: zbiory etnograficzne Muzeum Seminarium Misyjnego księży Werbistów w Pieniężnie, zbiory Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach, zbiory (elementy scenografii znanych polskich filmów, głównie historycznych) Muzeum Kinematografii w Łodzi, zbiory Galerii Sztuki Socrealizmu Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Plakatu w Warszawie (wystawa Warmia i mazury na plakacie z lat 1945-1980). Przedsięwzięcia te miały na celu przyblizyć prezentowane kolekcje lokalnym i regionalnym środowiskom - młodzieży, na codzień pozbawionych możliwości podróży i zwiedzania. Stowarzyszenie opiekując się grupą młodzieży, zaangażowanej w odtwarzanie tradycji rycerstwa, organizowało w latach 1995-1998, cotygodniowe pokazy i przedstawienia na temat życia codziennego na zamku rycerskim, a także - w oparciu o dokumenty przeszłości - pokazy opowiadające o początkach zamku i miasta Szczytno. Od 1999r. Towarzystwo organizuje w pierwszej dekadzie sierpnia (zawsze jest to piątek) doroczny Jarmark Mazurski, podczas którego odbywaja się pokazy dawnego rzemiosła wiejskiego regionu (pszczelarstwo, koronkarstwo, tkactwo, wycinankarstwo, garncarstwo, kowalstwo, obróbka bursztynu i in.), w ramach jarmarku od 2009r. odbywaja się również Wieczór jazzowy w ruinach z udziałem zespołówe jazzu tradycyjnego. Od 1995r. stowarzyszenie, w wyniku składania ofert Samorządowi Miasta Szczytna, urządza dla turystów i mieszkańców okolic wystawy na Wieży Ratuszowej (szczycieński ratusz zbudowany w 1936r. jest wpisany na listę zabytków województwa i swą architekturą przypomina sredniowieczny zamek), które prezentują dokonania artystyczne lokalego i regionalnego środowiska twórców, profesjonalnych i amatorów, z różnych dziedzin sztuki, także ludowej.

W związku z podpisaniem w sierpniu 2008 r. porozumienia o współpracy Muzeum Mazurskiego w Szczytnie Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny w Niemenczynie na Litwie stowarzyszenie włącza się w program współpracy określony w tym porozumieniu, od tego czasu zrealizowało wiele wydarzeń kulturalnych dzięki środkom pochodzącym z Kancelarii Senatu RP oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego takich jak Dni Wileńskie na Mazurach, Wileńska Niedziela Palmowa na Ziemi Szczycieńskiej, liczne wystawy na Litwie m.in. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny w Niemenczynie oraz Polsce w Muzeum Mazurskim w Szczytnie.

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie dokonuje także na rzecz Muzeum Mazurskiego w Szczytnie zakupu cennych zabytków, które przekazywane są do zbiorów tego muzeum, a także pozyskuje środki na ich konserwację.

Obszary działań

Nauka, kultura, ekologia:

 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Ochrona zabytków, dziedzictwo

Tożsamość, tradycja narodowa:

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Współpraca z Polonią oraz Polakami za granicami kraju, pielęgnowanie tradycji, kultury, obyczajów

http://muzeumszczytno.civ.pl/22-Towarzystwo-Przyjaciol-Muzeum.html