Statut

Tekst Jednolity po Uchwale nr 1/2012 z dnia 23.11.2012r.

STATUT
Stowarzyszenia
Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur 12-100 Szczytno
z siedzibą w Szczytnie

 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§1

 1. Organizacja nosi nazwę "Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie" i zwana jest dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną. Działa w oparciu o przepisy ustawy "prawo o stowarzyszeniach".
 3. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Szczytno.
 4. Używa pieczęci w nazwie "Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie 12-100 Szczytno".

 §2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami kraju, gdy wymaga tego realizacja celów Stowarzyszenia.

Rozdział II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
 
§3

Pkt 1.Cele Stowarzyszenia:
 
Propagowanie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw ekonomicznych i udzielanie pomocy poszczególnym samorządom gmin, powiatom oraz podmiotom gospodarczym służącej rozwojowi regionu Warmii i Mazur:

 1. doskonalenie zawodowe pracowników poprzez organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, wyjazdów krajowych i zagranicznych,
 2. pomoc doradcza samorządom gmin, powiatów i województwa,
 3. pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotom gospodarczym,
 4. inspirowanie, organizowanie oraz promowanie regionu Warmii i Mazur,
 5. wydawanie gazety, biuletynów oraz innych materiałów drukowanych służących rozwojowi regionu,
 6. propagowanie w kraju i za granicą osiągnięć, rozwiązań mających na celu rozwój regionalno-ekonomiczny,
 7. upowszechnianie wiedzy o celach i działaniach Stowarzyszenia zarówno w kraju jak i za granicą,
 8. kształcenie i rozwijanie umiejętności kadr jednostek finansowych sfery samorządowej w zakresie kwalifikacji ogólnych, zawodowych i osobowościowych,
 9. organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i seminariów z zakresu zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i sposobów zarządzania tymi jednostkami oraz zarządzania finansami publicznymi – służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych,
 10. pomoc i doradztwo w zakresie narzędzi zarządzania finansami,
 11. pomoc i doradztwo urzędnikom administracji publicznej w sprawowaniu ich funkcji mających wpływ na sprawne zarządzanie,
 12. konsultacje, poradnictwo dla organizacji publicznych i prywatnych służące rozwojowi regionu,
 13. organizowanie szkoleń przekwalifikowujących dla pracowników jednostek samorządowych służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 14. prowadzenie kontroli finansowych i audytów dla samorządów gmin, miast, powiatów i innych jednostek,
 15. prowadzenie edukacji z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania dla reprezentantów sfery biznesowej mającej wpływ na rozwój regionu.
 16. opracowywanie i wdrażanie programów dydaktycznych wynikających z potrzeb jednostek administracji publicznej,
 17. współpracę z fundacjami i stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których (statutowym) celem działania jest wspieranie przedsiębiorczości i podnoszenie świadomości z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego państwa,
 18. współdziałanie z partnerami krajowymi zagranicznymi w zakresie opracowywania projektów do funduszy Unii Europejskiej w celu pozyskiwania środków na statutową działalność stowarzyszenia,
 19. sprawdzanie wiadomości i potwierdzanie kwalifikacji zawodowych poprzez zespoły/komisje powoływane przez stowarzyszenie (Certyfikacja skarbników),
 20. doradztwo zawodowe dla uczestników szkoleń, kursów i seminariów,
 21. dostarczanie społeczeństwu informacji o roli samorządów w życiu społeczno-gospodarczym kraju i regionu,
 22. edukacja społeczeństwa na temat istoty i zasad funkcjonowania jednostek samorządowych,
 23. wspieranie inicjatyw z zakresu szerzenia etyki i kultury zawodowej,
 24. Organizowanie i wspieranie odczytów, prelekcji i imprez propagujących wiedzę o mieście, powiecie i regionie,
 25. wspieranie inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości podejmowanych na rzecz rozwoju regionu,
 26. promowanie regionu Warmii i Mazur w kraju i za granicą,
 27. działanie na rzecz umacniania więzi pomiędzy Samorządami w regionie na terenie kraju i zagranicą oraz kultywowanie tradycji regionalnej,

Pkt 2. Prowadzenie działalności pożytku publicznego obejmujące działania w zakresie:

a) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b) działanie na rzecz mniejszości narodowych
c) działaniu wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości
d) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
f) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i osób zagrożonych zwolnieniem z pracy,
h) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
i)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
j)  nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Pkt 3. Do realizacji celów wymienionych w § 3 pkt. 2 Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej

 1. Działalność odpłatna pożytku publicznego to:
  a) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości (analizy, opinie)
  b) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (audyty, kontrole)
  c) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy (prowadzenie kursów dla bezrobotnych dotyczących zakładania własnej firmy),
  d) nauka, edukacja, oświata i wychowanie (szkolenia),

  Dochód z tej działalności przeznaczony jest w całości na cele statutowe stowarzyszenia

 2. Działalność wymieniona w § 3 pkt. 2 litera a, b, d, e, f, h jest działalnością pożytku publicznego nieodpłatną

§4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z władzami samorządowymi.
 2. Współpracę z organizacjami, samorządami, fundacjami i stowarzyszeniami.
 3. Współpracę z instytucjami i organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi, a także osobami prawnymi i fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia z kraju i za granicy.

§5

Stowarzyszenie:

 1. Może wchodzić w spółki prawa handlowego i cywilnego z osobami prawnymi i fizycznymi;
 2. Prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach; dochód z działalności gospodarczej służy do realizacji celów statutowych i nie może i być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków;
 3. Może zostać członkiem innych stowarzyszeń i organizacji krajowych i zagranicznych.
 4. Stowarzyszenie do zadań statutowych może powoływać inne jednostki, zakłady, organizacje samodzielnie bądź z innymi podmiotami organizacyjnymi.
 5. Powoływanie samodzielnie bądź wspólnie z innymi podmiotami innych jednostek, zakładów, organizacji następuje na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Powołana jednostka, zakład, organizacja prowadzi działalność na podstawie statutu zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia
 7. Kierownika powołanej jednostki, zakładu, organizacji powołuje Zarząd Stowarzyszenia

§6

Prowadzona działalność gospodarcza na ogólnych zasadach dotyczy:

 1. 80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
 2. 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
 3. 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej niesklasyfikowana
 4. 75.14.Z Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej
 5. 91.12.Z Ustalanie i nadzór nad praktykowanymi zasadami działalności zawodowej, reprezentowanie interesów członków przed różnymi instytucjami
 6. 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzania
 7. 75.12.Z Kierowanie w zakresie działalności społecznej
 8. 91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 9. 65.12.B Pozostałe pośrednictwo pieniężne gdzie indziej niesklasyfikowane
 10. 65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 11. 75.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 12. 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 13. 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 14. 75.50.A Działalność związana z pośrednictwem pracy
 15. 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania
 16. 72.30.Z Przetwarzanie danych
 17. 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką.

Rozdział III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§7

 1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
  a) członków zwyczajnych,
  b) członków wspierających,
  c) członków honorowych.

§8

 1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieść swój wkład pracy w realizację statutowych zadań stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do stowarzyszenia oraz zadeklaruje składkę członkowską.
 2. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie Uchwały Zarządu.

§9

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która popiera działalność stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do stowarzyszenia i zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Członek wspierający działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem upełnomocnionych przedstawicieli lub osobiście.
 3. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie z listy członków wspierających następuje na podstawie Uchwały Zarządu.

§10

 W razie odmowy przyjęcia kandydat na członka zwyczajnego i wspierającego może odwołać się do Walnego Zebrania. 

§11

Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu, osobom wyjątkowo zasłużonym dla istnienia i działalności stowarzyszenia. 

§12

 1. Członkowie zwyczajni stowarzyszenia mają prawo do:
  a) brania czynnego udziału w Walnym Zebraniu członków oraz innych zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze stowarzyszenia,
  b) wybierania i bycia wybieranym do władz stowarzyszenia,
  c) zgłaszania wniosków i uwag na temat działalności stowarzyszenia,
  d) korzystania - na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia - z pomocy oraz wszelkich urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji stowarzyszenia,
  e) korzystania z wszelkich innych form działalności stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający mają prawo do:
  a) brania udziału z głosem doradczym poprzez upełnomocnionego przedstawiciela w Walnym Zebraniu stowarzyszenia,
  b) zgłaszania wniosków i uwag na temat działalności stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi mają prawo do:
  a) brania udziału z głosem doradczym osobiście lub poprzez upełnomocnionego przedstawiciela w Walnym Zebraniu stowarzyszenia,
  b) zgłaszania wniosków i uwag na temat działalności stowarzyszenia.

§13

 1. Członkowie zwyczajni stowarzyszenie są zobowiązani do:
  a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
  b) realizowania celów stowarzyszenia oraz uczestniczenia w jego działalności,
  c) opłacania  w  ustalonych  terminach  składek członkowskich,  których  wysokość ustala Zarząd,
  d) propagowania działalności stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający są zobowiązani do:
  a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
  b) popierania i propagowania działalności stowarzyszenia,
  c) opłacania w ustalonych  terminach składek członkowskich, których wysokość ustala Zarząd.
 3. Członkowie honorowi są zobowiązani do:
  a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
  b) popierania i propagowania działalności stowarzyszenia.

§14

Utrata członkostwa w stowarzyszeniu następuje w przypadku:

a) dobrowolnego wystąpienie ze stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
b) w przypadku skreślenia nieopłacenie składek członkowskich za okres dłuższy niż 6 miesięcy po uprzednim upomnieniu,
c) wykluczenia z powodu działania na szkodę stowarzyszenia,
d) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, za przestępstwa: przeciwko  mieniu przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.
e) pozbawienia praw publicznych,
f) śmierci członka,
g) rozwiązania instytucji będącej członkiem wspierającym.

Rozdział IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

§15

 1. Władzami stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna,
 2. Kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. l §15, trwa 4 lata.
 3. Wybory władz stowarzyszenia dokonywane są spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 4. Decyzję o sposobie przeprowadzenia głosowania podejmuje Walne Zebranie.
 5. Odwołanie członka następuje w głosowaniu, którego sposób przeprowadzenia ustala Walne Zebranie.
 6. Uchwały władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, chyba, że statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów głos rozstrzygający ma Przewodniczący zebrania.
 7. Uzupełniania składu władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji dokonują w drodze uchwały organy, których uzupełnienie to dotyczy. 

§16

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Członek stowarzyszenia może brać udział w Walnym Zebraniu tylko osobiście.
 3. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie stowarzyszenia, natomiast z głosem doradczym osoby zaproszone.

§17

 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd stowarzyszenia, co najmniej raz w roku.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd jest zobowiązany zawiadomić pisemnie wszystkich członków stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący wybrany na okres kadencji lub jego Zastępca.
 4. Z obrad Walnego Zebrania sporządzany jest protokół, który podpisywany jest przez Przewodniczącego Walnego Zebrania lub jego Zastępcę oraz protokolanta.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Przewodniczący lub jego Zastępca:
  a) na wniosek Zarządu,
  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się w ciągu 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku lub żądania.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje w sprawach, dla których zostało zebrane i podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.

§18

Do wyłącznego zakresu działania Walnego Zebrania należy:

a) uchwalanie statutu i zmian w statucie stowarzyszenia,
b) wybór i odwołanie władz stowarzyszenia,
c) uchwalenie programów-planów działania stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwał w  sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego,
f) wybór Przewodniczącego i Zastępcy Walnego Zebrania na okres kadencji władz statutowych,
g) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
i) podejmowanie uchwał w przedmiocie przeznaczenia dochodu z działalności stowarzyszenia przy zachowaniu zasady non-profit,
j) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stowarzyszenia,
k) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia stowarzyszenia do innych stowarzyszeń, spółek i organizacji oraz wystąpienia z nich,
l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu stowarzyszenia,
m) uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej, Zarządu oraz Regulaminu Wyborczego do władz statutowych stowarzyszenia,
n) przyjmowanie i skreślanie z listy członków honorowych,
o) decydowanie o rozwiązaniu i likwidacji stowarzyszenia
p) podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do właściwości innych władz.

 §19

 1. Działalnością stowarzyszenia kieruje Zarząd, a reprezentantem na zewnątrz jest Prezes Zarządu lub pełnomocnik upoważniony przez Zarząd.
 2. Zarząd składa się od trzech do pięciu  osób - Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza i dwóch członków.
 3. Walne Zebranie wybiera Zarząd w trybie głosowania jawnego lub tajnego - wówczas każdorazowo o sposobie głosowania decyduje Walne Zebranie w formie uchwały.
 4. Członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Przewodniczący Walnego Zebrania lub jego Zastępca w ciągu 7 dni po dokonaniu wyborów Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu.

  §20

 Do zakresu działania Zarządu należy:

a) zatrudnianie i ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c) rozstrzyganie sporów między członkami,
d) ustalanie wewnętrznej organizacji stowarzyszenia,
e) przygotowanie i składanie do zatwierdzenia przez Walne Zebranie projektów i planów działalności stowarzyszenia oraz sprawozdań z ich wykonania,
f) kierowanie i zarządzanie działalnością stowarzyszenia,
g) przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających,
h) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania,
i) zarządzanie majątkiem i funduszami stowarzyszenia
j) powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu stowarzyszenia,
k) przyjmowanie zapisów, darowizn i spadków,
l) ustalanie wysokości składek członkowskich. 

§21

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby przez Prezesa Zarządu, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. O czasie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się członków Zarządu co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
 3. W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej.
 4. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół podpisany przez Prezesa Zarządu i protokolanta.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu.

§22

Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy:

 1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszenia oraz nad samodzielnymi stanowiskami prac,
 2. Wykonywanie czynności przewidzianych w Kodeksie Pracy dla kierownika zakładu pracy,
 3. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych zapewniających wykonanie uchwał władz statutowych stowarzyszenia oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 4. Prezes Zarządu może być etatowym pracownikiem stowarzyszenia.

§23

 1. Komisja Rewizyjna stowarzyszenia jest organem kontrolującym działalność stowarzyszenia. Składa się z 3 osób - Przewodniczącego, Sekretarza i członka.
 2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się w ciągu 7 dni po dokonaniu jej wyboru wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu stowarzyszenia z głosem doradczym.
 4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w związku małżeńskim
 2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe
 3. Mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

§24

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. Przedstawianie Zarządowi wniosków i uwag w sprawie działalności stowarzyszenia.
 3. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi stowarzyszenia.
 4. Kontrola opłacania składek członkowskich.

§25

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz.

Rozdział V MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 §26

Majątek i fundusze stowarzyszenia stanowią:

a) wpływy ze składek członkowskich,
b) wpływy z działalności statutowej,
c) dotacje, zapisy, darowizny i spadki,
d) świadczenia członków wspierających,
e) nieruchomości i ruchomości,

§26a

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej osobami bliskimi,

b) przekazywania im majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z statutowego celu organizacji.

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich (obowiązują zasady uczciwej konkurencji).

 §27

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych stowarzyszenia składa Prezes Zarządu i Główny Księgowy lub osoba upoważniona przez Zarząd w szczególnych przypadkach.


Rozdział VI ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 §28

Zmiana statutu stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 3/4 głosów osób uprawnionych przy obecności co najmniej 1/2 członków stowarzyszenia.

 §29

 1. Rozwiązanie stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia wymaga większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania przy obecności, co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków.
 3. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia i powoła komisję likwidacyjną

- Statut Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie (PDF)