Fundacja ARCHITECTSPL

Fundacja ARCHITECTSPL

 

 

 

 

NIP: 7451843951
REGON: 281476383
KRS: 0000452020
Bank Spółdzielczy w Szczytnie
09 8838 0005 2001 0103 1090 0001

NIP: 7451843951

REGON: 281476383

KRS: 0000452020

Bank Spółdzielczy w Szczytnie: 09 8838 0005 2001 0103 1090 0001

Siedziba fundacji: ul. Stanisława Staszica 46, 12-100 Szczytno

Tel. kom.: +48 601 329 533

www: http://architectspl.com/

e-mail: kontakt@architectspl.com

 

Zarząd Fundacji ARCHITECTSPL z siedzibą w Szczytnie:

1. Sebastian Grabowski - Prezes

2. Krzysztof Głowacki - v-ce Prezes

3. Anna Stancel - Członek Zarządu

 Rada Fundacji ARCHITETSPL:

1. Katarzyna Zalewska - Przewodnicząca

2. Piotr Samborski - Członek Rady

3. Ewelina Gutowska - Członek Rady 


Celami Fundacji są:

 1. Pomoc Społeczna,
 2. Działalność naukowa, oświatowa, edukacyjna i wychowawcza,
 3. Działalność wypoczynkowa dla dzieci i młodzieży,

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. fundowanie stypendiów dzieciom i młodzieży uzdolnionym z rodzin najbiedniejszych,
 2. niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym nie mogącym realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na nie dostatek środków finansowych,
 3. organizowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wskazanych przez placówki oświatowe,
 4. organizację środowiska stymulującego i wspierającego realizację inicjatyw i projektówvtechnologicznych i/lub społecznych,
 5. rozpowszechnianie wiedzy o nowych technologiach służących poprawie jakości życia,
 6. współpracę z przedstawicielami nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 7. finansowanie działań i projektów związanych z działalnością społeczną,
 8. realizowanie projektów oraz programów zgodnych z celami Fundacji,
 9. pozyskiwanie środków finansowych na realizację programów i projektów zgodnych z celami Fundacji,
 10. współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
 11. współpracę z podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.