Stowarzyszenie z dniem 25 czerwca 2013 r. uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego

zarzad

Z dniem 25 czerwca 2013 roku Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.


Działalność statutowa organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie:

  1. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (analizy, opinie)
  2. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy (prowadzenie kursów dla bezrobotnych dotyczących zakładania własnej firmy)
  3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (audyty, kontrole)
  4. Szkolenia
  5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  6. Działanie na rzecz mniejszości narodowych
  7. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  8. Działalność w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji