Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2011 rok

sprawozdawczosc

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORAZ BILANS I WYNIKI RACHUNKÓW Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SKARBNIKÓW SAMORZĄDOWYCH WARMII I MAZUR W SZCZYTNIE ZA ROK 2011

 

I. INFORMACJE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU

Nazwa: Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie
Adres: 12-100 Szczytno, ul. Staszica 46, woj. warmińsko-mazurskie
Telefon/Faks: 89 623 2628
E-mail:    skarbnicy@gazeta.pl
Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno
Numer konta: 94 8838 0005 2001 0101 1520 0001
Sąd Rejestrowy:    Sąd Rejestrowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Data wpisu: 20.12.2005 r.
Nr KRS: 0000246812
Regon: 280078433
NIP: 745-175-99-20
Rejestr instytucji szkoleniowych: 2.28/00005/2006

II. WŁADZE STOWARZYSZENIA

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia z tytułu wykonywanych funkcji.

ZARZĄD: 

 1. Henryk Samborski – Prezes Zarządu
 2. Dorota Kondratowicz – Wiceprezes Zarządu
 3. Lucyna Łukaszewicz – Sekretarz Zarządu
 4. Józef Greifenberg – Członek Zarządu
 5. Halina Bartkowska – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:       

 1. Dariusz Reszczyński – Przewodniczący Komisji
 2. Halina Jarosińska – Sekretarz Komisji
 3. Wiesława Rozmus – Członek Komisji

Liczba członków na koniec 2011 r.:

 • Zwyczajnych – 62 osób
 • Wspierających – 0
 • Honorowych – 0

IV. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Zgodnie z § 3 Statutu cele Stowarzyszenia to:
Propagowanie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw ekonomicznych i udzielanie pomocy poszczególnym samorządom gmin, powiatom oraz podmiotom gospodarczym służącej rozwojowi regionu Warmii i Mazur, w szczególności poprzez:

 • doskonalenie zawodowe pracowników poprzez organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, wyjazdów krajowych i zagranicznych,
 • pomoc doradcza samorządom gmin, powiatów i województwa,
 • pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotom gospodarczym,
 • kształcenie i rozwijanie umiejętności kadr jednostek finansowych sfery samorządowej w zakresie kwalifikacji ogólnych, zawodowych i osobowościowych,
 • organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i seminariów z zakresu zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i sposobów zarządzania tymi jednostkami oraz zarządzania finansami publicznymi – służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych,
 • pomoc i doradztwo w zakresie narzędzi zarządzania finansami,
 • pomoc i doradztwo urzędnikom administracji publicznej w sprawowaniu ich funkcji mających wpływa na sprawne zarządzanie,
 • prowadzenie kontroli finansowych dla samorządów gmin, miast i powiatów w celu poprawy funkcjonowania jednostek organizacyjnych samorządu,
 • współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których (statutowym) celem działania jest wspieranie przedsiębiorczości i podnoszenie świadomości z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego państwa,
 • doradztwo zawodowe dla uczestników szkoleń, kursów i seminariów,
 • działanie na rzecz umacniania więzi pomiędzy Samorządami w regionie, na terenie kraju i zagranicą oraz kultywowanie tradycji regionalnej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z władzami samorządowymi.
 2. Współpracę z organizacjami, samorządami, fundacjami i stowarzyszeniami.
 3. Współpracę z instytucjami i organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi, a także osobami prawnymi i fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia z kraju i zagranicy.

V. REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH
W 2011 roku Stowarzyszenie prowadziło następujące działania wypełniając swoje cele statutowe:

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2011 roku zorganizowano pięć szkoleń i spotkań na terenie Warmii i Mazur.
W większości przypadków Stowarzyszenie korzystało z gościnności poszczególnych urzędów – sale konferencyjne były wynajmowane bezpłatnie, za symboliczną opłatą lub w zamian za bezpłatne uczestnictwo pracowników danej jednostki, co pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów organizacyjnych szkolenia i tym samym opłaty za szkolenie.
Poniższa tabela zawiera szczegółowy opis zrealizowanych szkoleń.

Tab.1 Szkolenia dla pracowników samorządowych w 2011 r.

L.p.

Nazwa szkolenia

Miejsce szkolenia

Termin

Prowadzący szkolenie

Ilość uczestników

1.

Szkolenie dla komisji rewizyjnych

Starostwo Węgorzewo

28.01.2011

Janusz Facon*

17

2.

Profesjonalny Radny, czyli niezbędna wiedz z zakresu finansów publicznych

Jedwabno

09.02.2011

Janusz Facon*

37

3.

Profesjonalny Radny, czyli niezbędna wiedz z zakresu finansów publicznych

Starostwo Olecko

28.02.2011

Janusz Facon*

28

4.

Konferencja nowelizacji Ustawy o podatku i Usług

Starostwo Olsztyn

30.03.2011

Edward Tomczyk*

29

5.

Podatek od towarów i usług a jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy prawa i praktyka. Wybrane zagadnienia z zakresu finansów publicznych.

Olsztyn

16.12.2011

Janusz Facon*

28

*Janusz Facon - członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztyn
*Edward Tomczyk – przedstawiciel firmy „Doradztwo finansowe podatki”

Ponadto Stowarzyszenie, jako beneficjent realizuje projekt „Nowoczesny Samorząd”, którego partnerami jest 28 Jednostek Samorządu Terytorialnego. Projekt realizowany jest ze środków EFS w ramach POKL (Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - Priorytet V Dobre zarządzanie). Celem projektu jest wzrost, jakości świadczonych usług w 28 urzędach jednostek samorządu terytorialnego woj. warmińsko – mazurskiego do końca czerwca 2012. Szczegółowymi celami jest podniesienie kompetencji 740 pracowników z 28 urzędów woj. war-maz o niezbędne kwalifikacje do korzystania z elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz wybranych modułów wdrożonego systemu PUMA. Podniesienie wiedzy urzędników na temat standardów i jakości świadczonych przez nich usług za pomocą wyników badania satysfakcji klientów oraz raportów rekomendacyjnych.
Poprawa funkcjonowania urzędów poprzez spełnienie ustawowego obowiązku wdrożenia kodeksu etycznego.

W roku 2011 Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie składało wnioski o dofinansowanie działań/projektów do następujących instytucji; Kancelaria Senatu, Fundacja Rozwoju Systemów Edukacyjnych – Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji-Departament Administracji Publicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Ze złożonych wniosków Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania publicznego „Żyj z Pasją” program wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży w kwocie 54 658 zł oraz z Kancelarii Senatu na realizację zadania publicznego „Cykliczne integracyjne zawody sportowe w ramach partnerstw i współpracy powiatów szczycieńskiego, żywieckiego, rejonu wileńskiego i Bad Kreuznach” w kwocie 9 568 zł.
W okresie 20 – 28 sierpnia 2011r. w Zespole Szkół Nr 3 Im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie ul. Lanca 10 Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie wraz z sąsiadującymi i zaprzyjaźnionymi powiatami:
- szczycieńskim,
- mrągowskim,
- piskim,
- nidzickim,
- węgorzewskim,
- żywieckim,
zrealizowało młodzieżowy projekt: „ŻYJ z PASJĄ” w ramach wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży, pod Patronatem Wiceministra Edukacji Narodowej Pana Zbigniewa Włodkowskiego. Do wspólnej zabawy i pracy zaproszono również młodzież z polskich szkół uczących się w Rejonie Wileńskim na Litwie. Około stu uczniów z różnych regionów podzielono na trzy grupy sportową, malarską i fotograficzną.
Celem projektu była promocja i wsparcie potencjału twórczego i działań artystycznych młodzieży z kraju i zagranicy, połączone z integracją poprzez sport.
Efektem pleneru w postaci prac z malarstwa, rysunku i fotografii, dotyczących regionu Warmii i Mazur w kategorii; zabytki, krajobrazy, przyroda była wystawa ze 189 prac młodych artystów.
Wybór tematyki prac młodych twórców ukształtował w sposób naturalny powstałą wystawę, w wystawę promującą Region Warmii i Mazur w ramach kampanii „Mazury Cud Natury”.
Wystawa ta zgodnie z harmonogramem prezentowana była w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie, obecnie przewieziona została do Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny na Litwie. Następnie jej ekspozycja odbywać się będzie w Piszu, Mrągowie, Nidzicy, Żywcu i Szczytnie.
„Cykliczne integracyjne zawody sportowe w ramach partnerstw i współpracy powiatów szczycieńskiego, żywieckiego, rejonu wileńskiego i Bad Kreuznach”, pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa, odbyły się one w dniach 4-6.11.2011 w Szczytnie na terenie zespołu szkół nr 3. Rozpoczęcie zawodów zainaugurowano towarzyskim meczem piłki koszykowej następnie młodzież rywalizowała w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. Celem zawodów było zacieśnienie i rozwijanie współpracy młodzieży polskiej i polonijnej poprzez sport i rekreację z jednoczesnym pogłębianiem wiedzy o kulturze, tradycji Rzeczpospolitej Polskiej.

W roku 2011 Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie złożyło wniosek do Ośrodka Rozwoju Edukacji o dofinansowanie projektu ”Mentor świadomej nauki zawodu”, na który otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 056 979 zł i jego realizacja rozpocznie się z dniem 01.04.2012 roku.

KONTROLE FINANSOWE, AUDYTY   

W 2011r zostały przeprowadzone audyty wg poniższego zestawienia:

Lp.

Nazwa i adres Zamawiającego

Całkowita wartość brutto

Miejsce wykonania i zakres prac wykonania

Czas realizacji

Początek

Koniec

1

2

3

4

5

6

7

Gmina Miasto Mrągowo

ul. Królewiecka 60A

11-700 Mrągowo

588 911,71zł

Audyt zewnętrzny projektu współfinansowanego ze środków EFRR UE W ramach RPO Warmia i Mazury na 2007-2013 „Mrągowo – wyrzeźbione miasto”

Mrągowo

01.06.2011

18.06.2011

8

Gmina Purda

11-030 Purda 19

769 779,99zł

Audyt zewnętrzny rozliczenia zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP „Pomoc Maltańska” Klebark Wielki

Purda

10.06.2011

24.06.2011

9

Gmina Miasto Działdowo

ul. Zamkowa 12

13-200 Działdowo

2 060 956,91zł

Audyt zewnętrzny projektu „Stworzenie warunków dla inwestorów poprzez uzbrojenie terenów na osiedlu Lidzbarska w Działdowie” realizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Działdowo

27.06.2011

31.06.2011

10

Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

ul. Lidzbarska 31

13-200 Działdowo

3 174 737,57zł

Audyt zewnętrzny projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254 N Tuszewo (granica powiatu – Truszczyny-Dębień Nr działki 146,32 km 6+749-11+073 dług.4,324 km” realizowanego przez Powiat Działdowski w latach 2010-2011

Działdowo

01.07.2011

20.07.2011

11

Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

ul. Lidzbarska 31

13-200 Działdowo

4 778 983,46zł

Audyt zewnętrzny projektu „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1255N i Nr 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości Płośnica realizowanych przez Powiat Działdowski

Działdowo

06.07.2011

20.07.2011

12

Gmina Miasto Mrągowo

ul. Królewiecka 60A

11-700 Mrągowo

3 850 278,95zł 

Audyt zewnętrzny projektu „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Miejska Mrągowo”, dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

Mrągowo

05.08 .2011

12.08.2011

13

Gmina Dobre Miasto

ul. Warszawska 14

11-040 Dobre Miasto

3 933 542,78zł

Audyt zewnętrzny projektu Nr wniosku WND-RPWN.0402-28-033/09 realizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013 w Dobrym Mieście

Dobre Miasto

16.08.2011

30.08.2011

14

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

ul. Świętochowskiego 14

11-100 Lidzbark Warmiński

9 701 924,27zł

Audyt zewnętrzny projektu „Rewitalizacja centrum starego miasta I etap ul. Powstańców Warszawy, Plac Wolności, Ratuszowa, budynek po Urzędzie Miasta oraz mury obronne” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 realizowanego przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmińśki

02.09.2011

20.09.2011

15

Gmina Dobre Miasto

ul. Warszawska 14

11-040 Dobre Miasto

2 105 300,73zł

Audyt zewnętrzny projektu Nr wniosku WND-RPWN.0402-28-032/09 realizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013 w Dobrym Mieście

Dobre Miasto

16.08.2011

30.08.2011

16

Gmina Janowo

Ul. Przasnyska 14

13-113 Janowo

600 456,39zł

Audyt zewnętrzny „Poprawa warunków ochrony środowiska naturalnego w obszarach: „”Natura 2000 i chronionego krajobrazu doliny rzeczki Orzyc poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x 4 dla OSP  w Janowie”

31.10.2011

08.11.2011

 

17

Gmina Świętajno

Ul. Grunwaldzka 15

12-140 Świętajno

9 245 525,55 zł

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich-Gmina Świętajno”

6.12.2011

28.12.2011

 

18

Gmina Pisz

Ul. Gizewiusza 5

12-200 Pisz

559 653,20zł

„Mazurski Festiwal Grzańca”

29.11.2011

28.12.2011

 

19

Gmina Pisz

Ul. Gizewiusza 5

12-200 Pisz

703 098,66zł

„Leśne smaki-Pisz 2011”

29.11.2011

28.12.2011

 

Ponadto przeprowadzono audyty wewnętrzne w następujących gminach i ich jednostkach organizacyjnych:

 1. Gmina Dźwierzuty
 2. Gmina Biskupiec
 3. Gmina Węgorzewo
 4. Gmina Iława
 5. Gmina Susz
 6. Starostwo Węgorzewo

Na zlecenie gmin przeprowadzono również kontrole finansowe:

 1. Gmina Sorkwity
 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach
 3. GOK oraz Biblioteka w Starych Juchach
 4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie

VI. INNE INFORMACJE

 1. Stowarzyszenie zatrudnia 11 osób z tego 9 osób zatrudnionych jest przy projekcie „Nowoczesny Samorząd”: Ponadto Stowarzyszenie do realizacji kursów, szkoleń i kontroli, zatrudnia wykładowców, trenerów, kontrolerów w ramach umów zleceń i umów o dzieło.
  Zarząd Stowarzyszenia z tytułu wykonywanej funkcji nie pobiera wynagrodzenia.
 2. Stowarzyszenie nie posiada żadnej nieruchomości. Biuro (o powierzchni 50 m2 ) wynajmowane było od Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne, ul. Śląska 14, do dnia 30.11.2011. Umowa najmu z dnia 1 lipca 2010 roku określała wysokość płaconego czynszu na 3000 zł brutto miesięcznie.
  Z dniem 01.12.2012 pomieszczenia na realizację projektu Nowoczesny Samorząd wynajmowane są od KI INFO w Olsztynie z czynszem 3000 zł miesięcznie, a pomieszczenia na prowadzenie pozostałej działalności statutowej wynajmowane są od Państawa Samborskich (za refundację kosztów utrzymania obiektu).
 3. Stowarzyszenie składa właściwemu Urzędowi Skarbowemu roczne deklaracje podatkowe podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8. Stowarzyszenie jest zwolnione ze składania deklaracji miesięcznych CIT-2 na podstawie informacji przedstawionej Naczelnikowi Urzędu Skarbowego i odpowiednich regulacji ustawowych.
  Stowarzyszenie jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenia i umowę o dzieło.
 4. W 2011 roku w Stowarzyszeniu nie była przeprowadzona żadna kontrola przez organy publiczne.

Informacja do sporządzonego bilansu i rachunku wyników za 2011 r.

 1. Przychody z tytułu szkoleń - 13 070,00 zł
 2. Przychody z tytułu audytu i kontroli - 108 950,00 zł
 3. Przychody z tytułu składek - 1 130,00 zł
 4. Odsetki od środków pieniężnych - 4 403,39 zł
 5. Pozostałe dochody  (wpłaty sponsorów) - 1 500,00 zł
 6. Dofinansowanie projektu „Nowoczesny samorząd” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki - 2 200 801,56 zł
 7. Dofinansowanie z MEN na realizację Zadania „Żyj Pasją  w kwocie - 54 658,00 zł
 8. Dotacja z Kancelarii Senatu na wykonanie zadania polegającego na organizacji Integracyjnych zawodów sportowych - 9 325,68 zł

  Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie w 2011 r. prowadziło działalność zgodnie ze statutem i w wyniku tej działalności uzyskało przychody w wysokości 2 393 838,63 zł

  w tym :

  Koszty realizacji zadań wynoszą - 2 390 031,27 zł

  W tym :

  a) Koszty związane z realizacją projektu „Nowoczesny samorząd” - 2 264 769,74 zł

  b) Pozostałe koszty działalności statutowej - 125 261,53 zł

  Ogólny podział kosztów przedstawia się następująco:

  a) Koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło - 499 021,63 zł

  b) Składki na ubezpieczenie społeczne - 56 871,39 zł

  c) Pozostałe koszty - 1 834 138,25 zł

  Występujące zobowiązania są krótkoterminowe i wynoszą - 1 769,98 zł

  W wyniku prowadzonej działalności stowarzyszenie osiągnęło wynik dodatni w wysokości - 3 808,30 zł

  Szczytno, dnia 31 marca 2012 r.
  Prezes Zarządu – Henryk Samborski