Przekaż 1 % podatku na wykonanie Sztandaru dla Polskiej Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach - Gmina Niemenczyn na Litwie

logo1procentm

Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie na podstawie statutu stowarzyszenia  za pośrednictwem władz Samorządów które prowadzą  czynną współpracę z samorządami na Litwie często zarządzanych przez Polaków np; Rejon Wileński, Solecznicki, Trocki zwraca się z prośba do mieszkańców samorządów o  wspieranie  praw  mniejszości narodowych Polaków które powinni być  zagwarantowane przez władze Litwy

Jako organizacja pożytku publicznego KRS 0000246812  zwracamy się za pośrednictwem Pani/a do wszystkich mieszkańców samorządu w dobrej wierze o odpis  1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na    rachunek bankowy Stowarzyszenia  Nr 94 8838 0005 2001 0101 1520 0001  w Banku Spółdzielczym w Szczytnie w celu wykonania Sztandaru dla Polskiej Szkoły Podstawowej w  Jęczminiszkach Gmina Niemenczyn.  Liczymy na przekazanie tej informacji dla wszystkich mieszkańców samorządu którzy taką inicjatywę wesprą.  Liczymy na dobrą współpracę w tym zakresie. Będzie to zapewne dobry sygnał naszego  wsparcia o ich słuszna sprawę.

Kością niezgody między Polską i Litwą  jest  niezgodne z prawem  Zjednoczonej Europy  traktowanie przez Litwinów mniejszości polskiej (230 tys. mieszkańców, czyli ok. 7 proc.). Litewscy Polacy od lat 90. walczą o pisownię nazwisk w dowodach tożsamości oraz o dwujęzyczne nazwy ulic i miejscowości. Polacy chcą pisać nazwiska tak jak ich dziadkowie się nazywali. Podobnie dotyczy nazw ulic i miejscowości które często zamieszkiwane są w około 100% przez Polaków. Zgodnie z Europejską Kartą Samorządową, którą Litwa podpisała i ratyfikowała, na terenach zwarcie zamieszkanych przez mniejszość narodową ma ona prawo do napisów informacyjnych w swoim języku. Jest to jednak sprzeczne z litewską ustawą o języku państwowym.

Wyniki statystyczne ostatnich lat wskazują że  ilość Polonii litewskiej ulega zmianie na niekorzyść. Od kilku lat spada liczba ludności polskiej, a na przestrzeni lat 1989-2009 spadek wyniósł około 50 tys Polaków, co stanowi 1% społeczności litewskiej. Zmniejsza się też liczba ludności, dla której język polski jest językiem ojczystym. W chwili obecnej aż 20% ludności polonijnej na co dzień posługuje się językiem miejscowym, odchodząc od polskiego. Polonia nie jest rozrzucona po całym terenie Litwy, choć w każdym mieście mieszka pewna grupa tej mniejszości narodowej. Na Litwie są jednak spore skupiska ludności polskiego pochodzenia, a należą do nich na przykład  Soleczniki, gdzie Polacy stanowią aż 80% populacji. Duży procent naszych rodaków zamieszkuje też w samym Wilnie i Rejonie Wileńskim, Trockim  zarządzanym przez Polaków, bo jest ich tam ponad 60%. Inne, nieco mniejsze skupiska to Świeciany, i kilka innych mniejszych miejscowości.

Społeczność polska na Litwie boryka się  z wieloma problemami. Wprawdzie posiada ona cztery polskie gazety oraz jedno wydawnictwo katolickie, a także polskojęzyczną stację Radio znad Wilii, ale władze litewskie wciąż wprowadzają nowe zarządzenia, mające na celu ograniczenie polonijnej odrębności. Przykładem mogą być chociażby takie ustawy , jak nakaz usunięcia tabliczek z polskich posesji z polskimi nazwami ulic.  Problemy Polonii na Litwie nadal się pogłębiają, a przejawia się to chociażby nakładanych na Polaków kar za niedostosowanie się do Litewskiego prawa oczywiście niezgodnego z prawem unijnym oraz w demonstracjach dotyczących dyskryminacji w zakresie likwidacji polskojęzycznych szkół, jakie miały miejsce w zeszłym roku. Zakaz używania polskiej pisowni nazwisk i nazw ulic na Litwie oraz reforma oświaty zmuszająca uczniów polskich szkół do zdawania matury w języku litewskim, choć przez cały okres nauczania nie byli do tego przygotowywani jest tego przykładem.  Przekazanie Sztandaru dla polskiej szkoły będzie moralnym  wsparciem o słuszne prawa dotyczące tożsamości narodowej, które są systematycznie ograniczane w sposób niezgodny z podstawowymi zasadami demokracji jakie w Unii Europejskiej obowiązują.

Do wiadomości: Stowarzyszenie Wspólnota Polska                   

Z upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Skarbników Samorzadowych Warmii i Mazur w Szczytnie

Henryk Samborski

Szczytni 21.01.2014 r.

Pismo w formacie pdf