Ekspertyza Prawna w sprawie interpretacji i stosowania przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

statut

Ekspertyza sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie w sprawie interpretacji i stosowania przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( tekst pierwotny: Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104; tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855- w brzmieniu obowiązującym), w związku z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 106 poz. 679; tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 216 poz. 1584- w brzmieniu obowiązującym.

Według art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.jedn. Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855) stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych. Wydawałoby się więc, że stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej. Byłby to jednak błędny wniosek. Już bowiem art. 34 zd. 1 ustawy stanowi, że stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach (przede wszystkim według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (t.jedn.: Dz. U. 2007 r. Nr 155 poz. 1095).
„(…) W zdaniu drugim tego artykułu wyraźnie wskazano, że dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenie służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków. Tym samym stwierdzić można, że stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym jednak zastrzeżeniem, że zysk z tej działalności jest przeznaczany na realizację celów statutowych stowarzyszenia. Oznacza to również, że cel zarobkowy nie może być głównym celem stowarzyszenia. Dopuszczalność prowadzenia działalności gospodarczej przez stowarzyszenie powinien przewidywać statut (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Cała ekspertyza do pobrania poniżej (dokument PDF):

Ekspertyza Prawna sporządzona dla Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur